Ochrana osobních údajú

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ – zákazníci BERSICOMP s.r.o, Bartošovce 200, IČ: 51478374, DIČ: 2120720899, IČ DPH: SK2120720899, Slovenská Republika, Zapísaná v registri: Obchodný register Okresného súdu Prešov, odd. Sro, vl.č.36116/P, (dále jen BERSICOMP s.r.o.')

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ 
ZÁKAZNÍCI

V Bersicomp s.r.o. respektujeme soukromí všech subjektů dat, se kterými jsme v kontaktu, a to bez ohledu na to, zda osobní údaje zpracováváme sami nebo pomocí jiných subjektů. Je pro nás důležité, abyste věděli, které osobní údaje o vás zpracováváme, proč to děláme a jaké jsou vaše práva. Proto vás žádáme, abyste si přečetli toto prohlášení, které vám poskytne více informací o zpracování vašich osobních údajů.

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ - SPRÁVCE

Oblast

Činnost

Typy osobních údajů

Klientský IS

Uzavření vztahu se zákazníkem

Jméno, příjmení, titul, fakturační adresa, adresa doručení, tel. číslo, email

Klientský IS

Registrace (e-shop)

Jméno, příjmení, titul, adresa, tel. číslo, emailová adresa

Klientský IS

Reklamační řízení

Jméno, příjmení, titul, adresa trvalého pobytu, adresa na doručování písemností, podnět, popis reklamace, datum a čas podání podnětu

Klientský IS

Zveřejňování recenzí

Jméno, příjmení, email

Klientský IS

Dotazník zpětné vazby

E-mail, tel. číslo, které uvedete v objednávce, a dále v rozsahu IP adresy, informací o zakoupeném zboží, objednávce a obsahu hodnocení, které sami zveřejníte

Klientský IS

eShop LiveChat

Jméno, příjmení, obsah zprávy, případně číslo objednávky a kontaktní údaje

Klientský IS

Webová stránka

Klíčová slova zadávaná do vyhledávacího formuláře, údaje o návštěvnících webové stránky - IP adresa (samotná IP adresa, ale není dále zpracovávána ve svém originálním tvaru, jen v anonymizované variantě, která se již nepovažuje za osobní údaj)

IS Účetnictví

Vedení účetnictví

Titul, jméno, příjmení, fakturační adresa, dodací adresa, tel. číslo, email, bankovní spojení

Webové stránky

Kontaktní formuláře

Titul, jméno, příjmení, email, tel. číslo, text zprávy

Marketing

Sociální sítě

údaje jako jméno, příjmení, tel. číslo, email

Marketing

Newsletter

Jméno, příjmení, email

Marketing

Upozornění na dostupnost produktu

email, produkt, o který má zákazník zájem

Právní agenda

Právní spory

Údaje jako titul, jméno, příjmení, adresa, tel. číslo, email, údaje o obchodních partnerech, o dlužnících, výši pohledávek a pod.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ DAT - SPRÁVCE

BERSICOMP s.r.o. bude zpracovávat Vaše údaje na následující účely:

Činnost

Účel

Právní základ

Uzavření vztahu se zákazníkem

Uzavření smluvního vztahu za účelem dodání zboží a vyřízení objednávky

- Zpracovávání je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů, nebo aby se na základě žádosti subjektú údajů provedly opatření před uzavřením smlouvy. 

Registrace (e-shop)

Registrace uživatele na e-shopu

- Zpracovávání je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů, nebo aby se na základě žádosti subjektú údajů provedly opatření před uzavřením smlouvy. 

Reklamační řízení

Řešení podnětů a reklamací

- Zpracovávání je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů, nebo aby se na základě žádosti subjektú údajů provedly opatření před uzavřením smlouvy.

Zveřejňování recenzí

budování dobrého jména v online prostoru

- Subjekt údajů vyjádřil souhlas se zpracováním svých osobních údajů na jeden nebo více konkrétní účely. 

Dotazník zpětné vazby

zaslání formuláře pro získání hodnocení, jeho analýzy a vytvoření statistik nebo souhrnných hodnocení e-shopu a nabízených produktů

- Subjekt údajů vyjádřil souhlas se zpracováním svých osobních údajů na jeden nebo více konkrétní účely. 

eShop LiveChat

odpověď na zprávy a podněty prostřednictvím LiveChatu na eShopu

- Subjekt údajů vyjádřil souhlas se zpracováním svých osobních údajů na jeden nebo více konkrétní účely. 

Webová stránka

Analýza vyhledávaných klíčových slov na e-shopu

- Subjekt údajů vyjádřil souhlas se zpracováním svých osobních údajů na jeden nebo více konkrétní účely. 

- Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje správce nebo třetí strana, s výjimkou případů, kdy nad takovými zájmy převažují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjetem údajů dítě.

Vedení účetnictví

zpracování účetní agendy podle zvláštních předpisů           

- Zpracovávání je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti správce.

Kontaktní formuláře

zodpovězení na zprávy a poptávky z kontaktního formuláře

- Zpracovávání je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů, nebo aby se na základě žádosti subjektú údajů provedly opatření před uzavřením smlouvy. 

Newsletter

zasílání newsletteru o novinkách, akcích a aktuálních nabídkách správce

- Subjekt údajů vyjádřil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely poskytování přímého marketingu o novinkách, akcích a aktuálních nabídkách správce ve spojení s §7 odst.2 zákona č.480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti)

- Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje správce nebo třetí strana, s výjimkou případů, kdy nad takovými zájmy převažují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjetem údajů dítě.

Upozornění na dostupnost produktu

zařazení zákazníka do databáze a zaslání informace o dostupnosti produktu na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů

- Subjekt údajů vyjádřil souhlas se zpracováním svých osobních údajů na jeden nebo více konkrétní účely.

Právní spory

Prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků (právní agenda)

- Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje správce nebo třetí strana, s výjimkou případů, kdy nad takovými zájmy převažují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjetem údajů dítě.


STRANY, KTERÉ MOHOU MÍT PŘÍSTUP K VAŠIM ÚDAJŮM

BERSICOMP s.r.o. jako správce může sdílet vaše údaje se třetími stranami v následujících případech:

Činnost

Účel

Příjemci

Uzavření vztahu se zákazníkem

Uzavření smluvního vztahu za účelem dodání zboží a vyřízení objednávky

-přepravní společnosti

- Shoptet s.r.o.

- Allegro sp. z o.o.

Registrace (e-shop)

Registrace uživatele na e-shopu

-Shoptet s.r.o.

- Allegro sp. z o.o.

Reklamační řízení

Řešení podnětů a reklamací

-Česká obchodní inspekce

Zveřejňování recenzí

budování dobrého jména v online prostoru

- návštěvníci webové stránky a sociálních sítí správce

Dotazník zpětné vazby

zaslání formuláře pro získání hodnocení, jeho analýzy a vytvoření statistik nebo souhrnných hodnocení e-shopu a nabízených produktů

-Heureka Group a.s.

eShop Livechat

odpověď na zprávy a podněty prostřednictvím LiveChatu na eShopu

-NetSuccess s.r.o.

Webová stránka

Analýza vyhledávaných klíčových slov na e-shopu

 

Vedení účetnictví

zpracování účetní agendy podle zvláštních předpisů   

- Daňový úřad 

- externí účetní společnost

Kontaktní formuláře

zodpovězení na zprávy a poptávky z kontaktního formuláře

-

Newsletter

zasílání newsletteru o novinkách, akcích a aktuálních nabídkách správce

-Adsvantage s.r.o.

- ECOMAIL.CZ, s.r.o.

Upozornění na dostupnost produktu

zařazení zákazníka do databáze a zaslání informace o dostupnosti produktu na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů

-Shoptet s.r.o.

Právní spory

Prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků (právní agenda)

- Policie ČR 
- Státní zastupitelství ČR 
- Soudy ČR 

- advokátní kancelář

V takových případech mohou tyto třetí strany zpracovávat vaše osobní údaje pouze na uvedené účely a pouze v souladu s našimi pokyny nebo platnými právními předpisy. K vašim osobním údajům budou mít přístup i naši pracovníci. V takovém případě se přístup udělí pouze tehdy, pokud je to nezbytné pro uvedené účely a jen tehdy, pokud je pracovník vázán povinností mlčenlivosti.

UMÍSTĚNÍ OSOBNÍCH DAT

K vašim osobním údajům budou mít přístup oprávnění pracovníci BERSICOMP s.r.o., v České republice a Slovensku v rámci Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru.

UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - SPRÁVCE

Vaše osobní údaje uchováváme pouze na omezenou dobu, přičemž k jejich vymazání dojde, když už nebudou potřebné pro účely zpracování uvedené v tomto prohlášení.

Činnosť

Doba archivácie

Uzavření vztahu se zákazníkem

Po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajícich ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů

Registrace (e-shop)

po dobu trvání členství

Reklamační řízení

po dobu zákonné povinnosti

Zveřejňování recenzí

po dobu uvedenou v souhlasu se zpracováním OÚ, standardně po dobu 10 let

Dotazník zpětné vazby

po dobu uvedenou v souhlasu se zpracováním OÚ, standardně po dobu 10 let

eShop LiveChat

po dobu vedení komunikace

Webová stránka

IP adresa se nearchivuje, automaticky se anonymizuje

Vedení účetnictví

účetní závěrka a výroční zpráva po dobu 10 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají; účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh, přehledy po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají;účetní záznamy, kterými účetní jednotky dokládají vedení účetnictví, po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají

Kontaktní formuláře

po dobu vedení obchodní komunikace a vybavení poptávky

Newsletter

po dobu 10 let

Upozornění na dostupnost produktu

po dobu 1 roku, resp. do odvolání souhlasu se zpracováním OÚ

Právní spory

Během trvání soudního sporu, mimosoudního vyrovnání ale nejvíce do zániku předmětného nároku promlčením nebo prokluzí

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat delší dobu v případě přetrvávajícího právního sporu, nebo pokud jste nám udělili souhlas.

JAKÉ MÁTE PRÁVA

Podle GDPR a zákona o ochraně osobních údajů máte určitá práva v souvislosti s jejich zpracováním. Zde je uveden seznam těchto práv, i to, co dané právo pro Vás znamená.

 

Právo na přístup

Můžete si vyžádat informace o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje, včetně informací o tom:

  • Proč zpracováváme vaše osobní údaje
  • Jaké kategorie osobních údajů zpracováváme
  • S kým vaše osobní údaje sdílíme
  • Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje nebo jaké jsou kritéria pro určení této lhůty
  • Jaké máte práva
  • Odkud získáváme vaše osobní údaje (pokud jsme je nezískali od vás)
  • Pokud zpracovávání zahrnuje automatizované rozhodování (tzv. Profilování)
  • Pokud vaše osobní údaje byly převedeny do země, která je mimo EEA, způsob jak zajistíme ochranu vašich osobních údajů.

Všechny výše uvedené informace jsou dostupné v těchto Zásadách o ochraně osobních údajů. 
Můžete také požádat o kopii osobních údajů, které o vás zpracováváme. Nicméně, dodatečné kopie budou zpoplatněny.

Právo na opravu nebo změnu

Je důležité, abychom měli o vás správné informace a žádáme vás, abyste nás upozornili, pokud je některý z vašich osobních údajů nesprávný, např. pokud jste si změnili jméno nebo pokud jste se přestěhovali.

Právo být zapomenut nebo právo na vymazání

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje nezákonným způsobem, například pokud zpracováváme vaše osobní údaje déle, než je nezbytné nebo bezdůvodně, můžete nás požádat o vymazání těchto údajů.

Právo na omezení zpracování

Od momentu, kdy jste požádali o opravu vašich osobních údajů nebo pokud jste namítali proti zpracování a do momentu, dokud nebudeme moci problém vyšetřit nebo potvrdit přesnost vašich osobních údajů (nebo je podle vašich pokynů změnit), máte nárok na omezené zpracování. To znamená, že my (s výjimkou uchovávání osobních údajů) můžeme zpracovávat vaše osobní údaje pouze v souladu s vaším souhlasem, pokud je to nutné v souvislosti s právními nároky, na ochranu práv někoho jiného, nebo jestliže existuje významný veřejný zájem na zpracování. 
Můžete také požádat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, pokud je zpracování nezákonné, ale nechcete, abychom osobní údaje vymazali.

Právo namítat zpracování

Pokud se domníváte, že nemáme právo na zpracování vašich osobních údajů, můžete proti našemu zpracování namítat. V takových případech můžeme pokračovat ve zpracování pouze tehdy, pokud umíme prokázat přesvědčivé oprávněné důvody, které převáží vaše zájmy, práva a svobody. Vaše osobní údaje však můžeme vždy zpracovat, pokud je to nutné k určení, uplatnění nebo obhajobu právních nároků.

Právo na přenosnost údajů

Můžete požádat o to, aby Vám vaše osobní údaje, které jste nám poskytli na zpracování na základě souhlasu nebo na splnění smlouvy, byly poskytnuty v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Máte také právo požádat o přenos těchto informací na jiného správce.

Stažení souhlasu

Ve většině případů Vaše osobní údaje nezpracováváme na základě Vašeho souhlasu. Může se však stát, že v konkrétních případech o Váš souhlas požádáme. V případech, kdy tak učiníme, máte právo odvolat svůj souhlas s dalším používáním Vašich osobních údajů.O vašem požadavku / požadavcích budeme také informovat ostatní strany, kterým jsme Vaše osobní údaje mohli poskytnout. 

V případě podezření máte právo na zahájení řízení o ochraně osobních údajů, prostřednictvím Úřadu na ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.

JAK SE MOHU STĚŽOVAT OHLEDEM POUŽITÍ MÝCH DAT NEBO JAK UPLATŇUJE PRÁVA?

Chcete-li podat stížnost na to, jak zpracováváme vaše osobní údaje, a to i ve vztahu k výše uvedeným právům, můžete se obrátit na nás a naše kontaktní údaje a vaše podněty a žádosti budou prověřené. 

Kontaktní údaje:

 

BERSICOMP s.r.o

se sídlem : Bartošovce 200

identifikační číslo: 51478374

DIČ: 2120720899

IČDPH: SK2120720899

Slovenská Republika

 

Zapsaná: Obchodný register Okresného súdu Prešov, odd. Sro, vl.č.36116/P

 

Tel. č.: +420 606 884 336

Email: INFO@TVUJREGAL.CZPokud s naší odpovědí nejste spokojeni, nebo se domníváte, že zpracováváme vaše údaje nespravedlivě nebo nezákonně, můžete si stěžovat na příslušném kontrolním orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Další informace o ÚOOÚ a jejich postupu podávání stížností naleznete zde: www.uoou.cz.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Pokud máte jakékoliv další otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat, zašlete prosím e-mail na info@tvujregal.cz .

Toto prohlášení můžeme aktualizovat bez předchozího upozornění. Proto Vás žádáme, abyste se pravidelně seznamovali s jeho aktuálním zněním, které najdete buď na našich webových stránkách, nebo Vám jej na vyžádání rádi poskytneme. Tato verze prohlášení byla vydána dne 26. 4. 2024.